VOP

l. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti PROCONS GROUP, s.r.o., IČO: 36846015, so sídlom Novomeského 499/17, 949 01 Nitra, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 20822/N (ďalej v texte len „PROCONS GROUP“ alebo „predávajúci“) a kupujúceho pri predaji produktov chemicko-technických, hygienických, na spracovanie polymérov, tesniacich a ďalšieho tovaru zo sortimentu spoločnosti PROCONS GROUP (ďalej v texte aj ako „tovar“) kupujúcemu na základe objednávky prostredníctvom kúpnej zmluvy na predaj týchto produktov (ďalej v texte iba „kúpna zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP.
 2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti PROCONS GROUP, ktorí si u nej objednajú tovar.
 3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP www.felkon.sk. Do týchto VOP je možné nahliadnuť aj v sídle spoločnosti PROCONS GROUP.
 4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou PROCONS GROUP a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 5. Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portály (najmä dostupnosť tovaru, cena, rozmery, váha, objem, výška zásoby a pod.) nie sú aktualizované spoločnosťou PROCONS GROUP online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na internetovej stránke spoločnosti PROCONS GROUP www.felkon.sk vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Tovar nie je možné vždy vopred ukázať kupujúcemu. Tovar predávaný cez internetovú stránku spoločnosti PROCONS GROUP www.felkon.sk je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami spoločnosti PROCONS GROUP a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní je možné, a to aj prostredníctvom inej osoby, len za podmienok uvedených nižšie v týchto VOP. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.
 6. V prípade ak má spoločnosť PROCONS GROUP uzatvorenú s kupujúcim samostatnú písomnú zmluvu, majú prednosť zmluvné podmienky zakotvené v tejto samostatnej písomnej zmluve pred VOP.

II. Základné definície a pojmy

 1. Kupujúci je podnikateľský subjekt (ďalej len „kupujúci“), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti alebo prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti PROCONS GROUP www.felkon.sk) objednávku tovaru do spoločnosti PROCONS GROUP.
 2. Tovarom sa rozumejú výrobky z vlastnej produkcie spoločnosti PROCONS GROUP, tovary iných výrobcov, ktoré sú uvedené v aktuálnej ponuke spoločnosti PROCONS GROUP, ako aj doplnkové služby poskytované spoločnosťou PROCONS GROUP (ďalej len „tovar“).
 3. Plnením sa rozumie dodanie tovaru spoločnosťou PROCONS GROUP v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len „plnenie“) kupujúcemu.
 4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči spoločnosti PROCONS GROUP, s cieľom obdržať od spoločnosti PROCONS GROUP plnenie.
 5. Mimokatalógový tovar je tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo tovar, ktorý sa nenachádza v katalógoch spoločnosti PROCONS GROUP a bol zabezpečený pre kupujúceho na základe jeho písomnej, faxovej, telefonickej alebo e-mailovej požiadavky alebo požiadavky uskutočnenej prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti PROCONS GROUP.
 6. Obchodný zástupca je interný zamestnanec spoločnosti PROCONS GROUP alebo zmluvný partner spoločnosti PROCONS GROUP, ktorý sa stará o zverených kupujúcich, a to najmä osobne prijíma od kupujúceho objednávky, poskytuje kupujúcemu poradenstvo, vypracováva kupujúcemu cenové ponuky, prijíma a spolupodieľa sa na riešení reklamácií od kupujúceho, informuje kupujúceho o novinkách v sortimente spoločnosti a pod.
 7. Kreditný limit — určuje maximálnu výšku sumy otvorených pohľadávok a objednávok čakajúcich na dodanie kupujúcemu, ktoré môže spoločnosť PROCONS GROUP voči odberateľovi evidovať. Vyjadruje sa v mene EUR.

III. Objednávanie tovaru

 1. Objednávka môže byť spoločnosti PROCONS GROUP podaná prostredníctvom obchodného zástupcu, ktorý zadá objednávku do objednávkového systému spoločnosti PROCONS GROUP, zaslaná poštou na adresu spoločnosti PROCONS GROUP, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP, podaná telefonicky na telefónne číslo spoločnosti PROCONS GROUP, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP, poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti PROCONS GROUP, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP alebo vytvorená prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP na adrese www.felkon.sk.
 2. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:

a)         svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo e-mailovú adresu),

b)         kód objednávaného tovaru podľa katalógu a poprípade tiež jeho názov alebo popis,

c)         množstvo objednávaného tovaru,

d)         adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho),

e)         deň dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne so spoločnosťou PROCONS GROUP odlišne od uvedených VOP,

f)          meno, priezvisko a podpis osoby (neplatí pre internetové a e-mailové objednávky), oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky kupujúceho,

g)         meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec).

 1. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Spoločnosť PROCONS GROUP sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti PROCONS GROUP sa objednávka považuje za úplnú.
 2. Proces tvorby vystavenia objednávky na kupujúceho na internetovej stránke spoločnosti PROCONS GROUP www.felkon.sk pozostáva z týchto krokov:

a)         výber tovaru a jeho zaradenie do nákupného košíka,

b)        výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy,

c)         potvrdenie a odoslanie objednávky.

V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru na internetovej stránke spoločnosti PROCONS GROUP www.felkon.sk pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

 1. Ihneď po doručení úplnej objednávky spoločnosť PROCONS GROUP zaradí objednávku do svojho informačného systému. Odoslanie tovaru sa uskutočňuje spravidla nasledujúci pracovný deň po dni prijatia úplnej objednávky, a to v prípade, ak je tovar dostupný na sklade spoločnosti PROCONS GROUP. V prípade, ak objednaný tovar nie je dostupný na sklade spoločnosti PROCONS GROUP, uskutoční sa dodanie tovaru v závislosti od potvrdeného termínu dodania tovaru od spoločnosti PROCONS GROUP na základe doručenia úplnej objednávky. O stave plnenia objednávky sa môže kupujúci informovať prostredníctvom prideleného obchodného zástupcu. Spoločnosť PROCONS GROUP sa zaväzuje dodať tovar v presne stanovený termín iba v prípade, že s kupujúcim termín dodania dohodla a tento termín dodania písomne kupujúcemu oznámila a potvrdila.
 2. Spoločnosť PROCONS GROUP sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu v množstve a akosti tak, ako to špecifikuje kupujúci v objednávke uskutočnenej podľa tohto článku.
 3. Pri oneskorení spoločnosti PROCONS GROUP s dodaním tovaru dlhším ako 7 pracovných dní, maximálne však 10 pracovných dní od dohodnutého termínu dodania, ktorý bude uvedený na písomnom potvrdení objednávky, vzniká kupujúcemu nárok na odstúpenie od objednávky. Odstúpenie od objednávky môže kupujúci uskutočniť len prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti PROCONS GROUP, poštou na adresu spoločnosti PROCONS GROUP, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP, telefonicky alebo faxom na telefónne číslo spoločnosti PROCONS GROUP, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP alebo e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti PROCONS GROUP, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP.
 4. Spoločnosť PROCONS GROUP si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nebude možné kupujúcemu dodať z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu zmeny ceny, ktorá je uvedená v katalógu alebo na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP, pokiaľ nedôjde s kupujúcim k dohode na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude spoločnosť PROCONS GROUP bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého boli zaplatené, pokiaľ sa spoločnosť PROCONS GROUP s kupujúcim nedohodne inak.
 5. Ak spoločnosť PROCONS GROUP pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v dohodnutej cene alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Spoločnosť PROCONS GROUP i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, spoločnosť PROCONS GROUP je oprávnená odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Spoločnosť PROCONS GROUP je oprávnená jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade, ak zistí, že jej v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou spoločnosť PROCONS GROUP komunikovala môže dôjsť k vzniku škody na strane spoločnosti PROCONS GROUP (napr. podvodné konanie).
 6. Spoločnosť PROCONS GROUP nezodpovedá za vady vzniknuté nevhodným alebo neodborným používaním tovaru.
 7. Kupujúci nie je oprávnení postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.
 8. Telefonické hovory so spoločnosťou PROCONS GROUP môžu byť monitorované.

IV. Kúpna cena tovaru

 1. Kúpna cena tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim je stanovená dohodou a je odvodená od aktuálneho cenníka spoločnosti PROCONS GROUP. O aktuálnej cene je kupujúci informovaný najmä prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti PROCONS GROUP alebo prostredníctvom písomnej ponuky spoločnosti PROCONS GROUP ako predávajúceho, katalógov spoločnosti PROCONS GROUP ako predávajúceho alebo webovej stránky www.felkon.sk. Spoločnosť PROCONS GROUP uvádza ceny v EUR bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
 2. Kupujúci berie na vedomie, že cena olejárskych produktov a chemikálií je závislá na aktuálnej svetovej cene ropy, kurze USD/EUR, ako i ponuky a dopytu, zároveň ich cena je dopredu nepredvídateľná, a preto kupujúci uznáva právo predávajúceho ju aktualizovať (zvýšiť alebo znížiť). Spoločnosť PROCONS GROUP si vyhradzuje právo zmeniť, resp. zvýšiť cenu tovaru oproti cene uvedenej v tlačenom katalógu v prípade výrazných a preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. Spoločnosť PROCONS GROUP si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru pri zmene daní platných v Slovenskej republike.
 3. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme spoločnosti PROCONS GROUP alebo zverejnenej na internetových stránkach www.felkon.sk pri tovare. Kupujúci i spoločnosť PROCONS GROUP sú oprávnení zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru), ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.
 4. Kúpna cena zahrňuje jednotkovú cenu, ktorá platí v čase dodania tovaru kupujúcemu podľa platného cenníka (príloha č. 2). K vybraným olejárskym produktom sa uplatňuje podľa zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov aj spotrebná daň.
 5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú predávajúcim platnú v deň dodania tovaru, ktorá sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej dlžnej čiastky na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci vyúčtuje kupujúcemu cenu tovaru faktúrou vystavenou na základe dodacieho listu potvrdeného oprávneným dopravcom, kupujúcim alebo inou osobou kupujúceho.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nesúhlasu s výškou fakturovanej ceny musí túto cenu reklamovať a to do 5 dní od prevzatia tovaru a faktúry. Reklamácia ceny musí byť zaslaná poštou na adresu spoločnosti PROCONS GROUP, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP alebo poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti PROCONS GROUP, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP. Po uplynutí tejto lehoty sa na reklamáciu cenu neprihliada a pre kupujúceho je cena uvedená na faktúre záväzná.

V. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Doručením úplnej objednávky kupujúceho spoločnosti PROCONS GROUP podľa čl. III. bod 1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia ust. § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka, resp. podľa ustanovenia § 269 a nasl. Obchodného zákonníka.
 2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza nasledovne:

a)         okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti PROCONS GROUP,

b)         okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním tovaru za zmenenú cenu,

c)         okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním alternatívneho tovaru alebo s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne, a to podľa toho, čo nastane neskôr.

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar. Kupujúci sa zaväzuje po prevzatí tovaru riadne potvrdiť dodací list alebo doručovací list, ktorý je potvrdením o tom, že dodaný tovar od spoločnosti PROCONS GROUP prevzal.
 2. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom vopred pred dodaním tovaru na základe zálohovej faktúry spoločnosti PROCONS GROUP ako predávajúceho. Obchodný zástupca spoločnosti môže s kupujúcim dohodnúť aj úhradu bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti PROCONS GROUP v dohodnutom termíne splatnosti, ktorý je uvedený na daňovom doklade (dodanie tovaru na faktúru).
 3. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti PROCONS GROUP uvedeného na daňovom doklade.
 4. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.
 5. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť PROCONS GROUP na základe objednávky kupujúceho kupujúcemu dodá je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť PROCONS GROUP kupujúcemu vystaví. Spoločnosť PROCONS GROUP sa zaväzuje vyhotoviť za dodaný tovar faktúru v súlade s platnými právnymi predpismi.
 6. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti PROCONS GROUP podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou PROCONS GROUP písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti a dostane sa do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zároveň môže stratiť nárok na prípadné zľavy, akciové ponuky, bonusy či iné výhody poskytované mu spoločnosťou PROCONS GROUP.
 7. Spoločnosť PROCONS GROUP si vyhradzuje právo pre prípad omeškania kupujúceho s platbami faktúr neplniť nové dodávky tovaru až do úplného uhradenia splatných faktúr kupujúcim.
 8. V prípade kupujúceho, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je spoločnosť PROCONS GROUP oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mat písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy alebo elektronickej pošty na zariadení kupujúceho. V takomto prípade sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa kúpnej zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti PROCONS GROUP, prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo kupujúceho.
 9. Spoločnosť PROCONS GROUP si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti PROCONS GROUP neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, bezhotovostným prevodom vopred pred dodaním tovaru na základe zálohovej faktúry pred dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť PROCONS GROUP právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti PROCONS GROUP uhradí.
 10. Spoločnosť PROCONS GROUP stanovuje interne každému kupujúcemu kreditný limit. Kreditný limit stanovuje spoločnosť na základe objemu objednávaného tovaru, podľa priebehu doterajšej spolupráce s kupujúcim, na základe verejne dostupných informácií o kupujúcom (tržby, platobná disciplína voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a pod.). V prípade prekročenia kreditného limitu kupujúcim je spoločnosť PROCONS GROUP povinná obratom informovať kupujúceho o výške prideleného kreditného limitu a dohodnúť s kupujúcim ďalší postup pri plnení dodania tovaru. Spoločnosť PROCONS GROUP si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne znížiť alebo zvýšiť hodnotu prideleného kreditného limitu ako aj právo nedodať kupujúcemu tovar v prípade, ak by dodaním tovaru došlo k prekročeniu interne stanoveného kreditného limitu.

VII. Elektronické posielanie faktúr spoločnosti PROCONS GROUP spol. s r.o.

 1. Tieto Podmienky upravujú spôsob posielania faktúr, ktoré́ predávajúci vystavuje kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy.
 2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných postupoch zabezpečujúcich vierohodnosť a neporušenosť údajov na elektronických faktúrach vystavených na základe kúpnej zmluvy:

– faktúry zasielané elektronicky budú vystavované vo formáte PDF súboru a prílohy budú vystavované v rôznych formátoch (napr. doc, xls, tif a iné),

– žiadna zmluvná strana nebude do vystavenej faktúry zasahovať, ani meniť jej obsah. Obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadnu a čitateľnú archiváciu, vierohodnosť pôvodu a neporušiteľnosť obsahu elektronických faktúr počas celej doby ich uchovávania.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude posielať kupujúcemu faktúry na určenú fakturačnú e-mailovú adresu uvedenú v kúpnej zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený posielať kupujúcemu faktúry, okrem fakturačnej e-mailovej adresy, aj na ďalšie e- mailové adresy uvedené v kúpnej zmluve. Kupujúci prehlasuje, že má prístup k e-mailovým adresám uvedeným v kúpnej zmluve a k prijímaniu elektronických faktúr od predávajúceho.
 2. Kupujúci je oprávnený zmeniť e-mailové adresy uvedené v kúpnej zmluve písomným oznámením zaslaným predávajúcemu (doporučeným listom), s uvedením nových e-mailových adries, pričom pri zmene viacerých e-mailových adries je povinný označiť, ktorá z nich je hlavná e-mailová adresa. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený rozhodnúť, ktorú e-mailovú adresu bude považovať za fakturačnú e-mailovú adresu. Zmena e-mailových adries bude účinná na 3. deň od doručenia písomného oznámenia kupujúcim predávajúcemu alebo neskorším dňom, ktorý uvedie kupujúci v oznámení.
 3. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo neúplnosť údajov obsiahnutých vo faktúre v prípade, ak poškodenie, strata alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nekvalitného pripojenia kupujúceho do siete internet, zdôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase ku kupujúcemu, ako aj následkom akejkoľvek inej nemožnosti kupujúceho zabezpečiť potrebný prístup do siete internet.
 4. Faktúra zaslaná elektronicky sa považuje za doručenú kupujúcemu v okamihu jej odoslania predávajúcim na hlavnú e-mailovú adresu kupujúceho.
 5. V prípade, že kupujúci neobdrží od predávajúceho elektronicky zaslanú faktúru, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu na e- mailovú adresu: felkon@felkon.sk. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti kupujúcim nie je predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú. V prípade, ak kupujúci oznámi v zmysle vyššie uvedeného, že mu faktúra nebola doručená bude mu doručený opis faktúry na adresu pre doručovanie uvedenú v kúpnej zmluve alebo na adresu, ktorá bude neskôr predávajúcemu, v súlade s kúpnou zmluvou a týmito VOP, preukázateľne oznámená kupujúcim, ako nová adresa pre doručovanie.
 6. Zmluvné strany považujú postup podľa týchto podmienok za dostatočný na to, aby nebolo možné zmeniť obsah žiadnej vystavenej faktúry.
 7. Predávajúci nie je povinný posielať kupujúcemu faktúry vystavované na základe kúpnej zmluvy v papierovej forme, ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, je však oprávnený poslať kupujúcemu ktorúkoľvek faktúru vystavenú na základe kúpnej zmluvy v papierovej forme, a to na adresu pre doručovanie uvedenú v záhlaví kúpnej zmluvy, alebo na adresu, ktorá bude neskôr predávajúcemu, v súlade s kúpnou zmluvou a týmito VOP, preukázateľne oznámená kupujúcim ako nová adresa pre doručovanie.

VIII. Podmienky dodania tovaru

 1. Spoločnosť PROCONS GROUP dodá tovar prostredníctvom externej prepravnej spoločnosti alebo externej zásielkovej služby na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe externej prepravnej spoločnosti alebo externej zásielkovej služby. Spoločnosť PROCONS GROUP dodá tovar prostredníctvom vlastnej autodopravy alebo prostredníctvom externej zásielkovej služby. Spoločnosť PROCONS GROUP môže k zásielke účtovať dopravné a balné, ak kupujúci nesplní podmienky minimálnej objednávky. Tieto podmienky sú uvedené na webovej stránke spoločnosti www.felkon.sk. Dopravné nebude kupujúcemu účtované pokiaľ sa bude jednať o dodatočné vykrytie objednávky kupujúceho alebo o jej čiastočné plnenie. Dodaním sa podľa tejto kúpnej zmluvy rozumie stav keď tovar je pripravený na určenom mieste dodania podľa objednávky. Neodobratím sa podľa tejto kúpnej zmluvy rozumie stav keď kupujúci v dobe trvania tejto kúpnej zmluvy neodoberie tovar v dohodnutom množstve podľa kúpnej zmluvy aj napriek tomu, že predávajúci pripravil tovar na dodanie v dohodnutých miestach dodania.
 2. Ak nie je medzi spoločnosťou PROCONS GROUP a kupujúcim dohodnuté inak na základe samostatnej písomnej zmluvy, zaväzuje sa spoločnosť PROCONS GROUP dodať objednaný tovar v súlade s článkom III.
 3. Termíny dodania tovaru, ktorý nie je uvedený v katalógu (napr.: zákazková výroba, špeciálne mazivá a pod.), sa stanovujú dohodou.
 4. Spoločnosť PROCONS GROUP zasiela kupujúcemu vždy spolu s dodávaným tovarom dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Spoločnosť faktúru zasiela spolu s tovarom iba v prípade, ak nie je dohodnutý iný spôsob zasielania/doručovania faktúry kupujúcemu (spravidla za e-mailom).
 5. V prípade doručenia tovaru kupujúcemu vlastnou dopravou spoločnosti PROCONS GROUP je kupujúci povinný po skontrolovaní počtu dodaného tovaru a jeho neporušenosti na dodací list potvrdiť prevzatie tovaru a to pečiatkou kupujúceho, podpisom kupujúceho a čitateľným uvedením priezviska preberajúcej osoby, ktorá sa preukáže oprávnením od kupujúceho na preberanie tovaru. Ak tak neurobí, je spoločnosť PROCONS GROUP oprávnená odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať. Kupujúci je povinný akékoľvek rozdiely v dodanom tovare oproti dodaciemu listu vyznačiť v dodacom liste (na každom výtlačku dodacieho listu).
 6. V prípade doručenia tovaru kupujúcemu prostredníctvom externej prepravnej spoločnosti alebo externej zásielkovej služby je kupujúci povinný po skontrolovaní počtu doručených balíkov (prepravných obalov) a ich neporušenosti potvrdiť externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej službe doklady potvrdzujúce prevzatie zásielky podľa pokynov externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej služby. Kupujúci je povinný akékoľvek rozdiely v počte dodaných balíkov (prepravných obalov) oproti doručovaciemu dokladu alebo poškodenie balíkov alebo porušenie obalov jednotlivých balíkov (napr. strhnutie ochrannej fólie, strhnutie ochrannej pásky s logom PROCONS GROUP a pod.) bezpodmienečne uviesť externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej službe do preberacích dokumentov alebo spísať s externou prepravnou spoločnosťou alebo zásielkovou službou reklamačný zápis. V prípade doručovania tovaru prostredníctvom externej zásielkovej služby sa dodací list nachádza v balíku alebo priamo na doručovanom tovare. Kupujúci nie je povinný rozbaliť balíky (prepravné obaly) ihneď po prijatí tovaru od externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej služby. Za prípadné rozdiely v obsahu jednotlivých balíkov oproti dodaciemu listu, ak balíky (prepravné obaly) neboli poškodené zodpovedá spoločnosť PROCONS GROUP. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne vrátane sprievodných dokladov, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
 7. Spoločnosť PROCONS GROUP, externá prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby spoločnosť PROCONS GROUP poskytla tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.
 8. Kupujúci je povinný spoločnosť PROCONS GROUP neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť PROCONS GROUP nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto článku.
 9. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je spoločnosť PROCONS GROUP oprávnená si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré jej v tejto súvislosti vznikli.
 10. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto VOP meniť a upravovať výšku hodnoty objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúcemu poskytne prepravu tovaru na vlastné náklady.
 11. Spoločnosť PROCONS GROUP na základe plnenia vyplývajúceho z objednávky kupujúceho vystaví kupujúcemu daňový doklad — faktúru, ktorý odošle e-mailom (pokiaľ nebolo dohodnuté inak) pred odovzdaním tovaru. Každý daňový doklad – faktúra bude obsahovať okrem ďalších, zákonom stanovených náležitostí, tiež tieto údaje:

a)         označenie a číslo faktúry,

b)         identifikácia predávajúceho (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH a údaje o zápise v obchodnom registri (súd, oddiel, číslo vložky)),

c)         identifikácia kupujúceho (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH),

d)         miesto dodania tovaru,

e)         bankové spojenie predávajúceho,

f)          dátum splatnosti kúpnej ceny,

g)         popis dodaného tovaru a jeho množstvo,

h)         číslo objednávky kupujúceho, ak ho kupujúci zadá,

i)          cena bez DPH, DPH, celkovú čiastku k úhrade,

j)          číslo príslušného dodacieho listu.

Zmluvné strany sa dohodli, že skutočne dodané množstvo tovaru je množstvo uvedené na dodacom liste, ibaže by predávajúci alebo kupujúci riadne preukázal nesprávnosť dodaného množstva tovaru.

 1. Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti PROCONS GROUP originál vystavenej faktúry), ak obsahuje nesprávne cenové údaje alebo chýbajú vo faktúre niektoré z náležitostí. Spolu s vráteným originálom faktúry je kupujúci povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť PROCONS GROUP vystaví kupujúcemu novú faktúru. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre je dotknutá iba v prípade, že chyba faktúry spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade plynie od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
 2. V prípade vyžiadanej opravy daňového dokladu zákazníkom na iný právny subjekt alebo rozdelenie daňového dokladu inak ako bolo uvedené v objednávke môže spoločnosť PROCONS GROUP požadovať od kupujúceho administratívny poplatok (10 EUR bez DPH).
 3. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodaného tovaru zo strany kupujúceho od spoločnosti PROCONS GROUP (prostredníctvom externej prepravnej spoločnosti alebo externej zásielkovej služby).
 4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou PROCONS GROUP.

IX. Reklamácie a záručná lehota

 1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet dodaného tovaru a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň od prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.
 2. Kupujúci má právo reklamovať vady tovaru. Reklamácia vád tovaru je upravená osobitne v Reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok je uvedený na webovej stránke spoločnosti www.felkon.sk
 3. V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je spoločnosť PROCONS GROUP oprávnená uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnená započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).
 4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je spoločnosť PROCONS GROUP oprávnená uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá jej tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.
 5. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom podľa ustanovenia ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a)         na poskytovanie služieb, pokiaľ ich plnenie bolo so súhlasom kupujúceho započaté pred uplynutím lehoty 7 dní od prevzatia plnenia,

b)         na poskytnutie služieb, ktoré boli kupujúcim spotrebované alebo využité,

c)         na dodávku mimokatalógového tovaru alebo služieb,

d)         na dodávku tovaru, pri ktorom kupujúci porušil obal výrobku.

 1. Právo vrátiť tovar podľa čl. VIII. bod 3. musí kupujúci uplatniť u spoločnosti PROCONS GROUP písomne najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty. Kupujúci je povinný tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom, neporušenom balení. Spoločnosť PROCONS GROUP zaistí odvoz vráteného tovaru na svoje náklady. Právo vrátiť tovar sa vzťahuje výhradne na tovar štandardne ponúkaný v katalógoch spoločnosti PROCONS GROUP.
 2. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba stanovená zákonom. Základná záručná doba je 6 mesiacov (s výnimkou podľa bodu 7.) Pre tovar však vždy platí záručná doba daná výrobcom, prípadne uvedená na obale tohto tovaru.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. potvrdením dodacieho listu. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá spoločnosť PROCONS GROUP (reklamačné konanie, opravy a pod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.
 4. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok (ak sú určené podľa používateľského manuálu) pre niektoré druhy tovarov.

X. Vyššia moc

 1. Nepovažuje sa za porušenie kúpnej zmluvy ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku alebo jej následky predvídala. (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, prerušenie dodávok ropy, živelná pohroma atď.). Na základe požiadavky druhej zmluvnej strany, dotknutá strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť vis maior, ktoré vydávajú príslušné úrady.

XI. Ukončenie kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci a kupujúci sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy, pričom kúpna zmluva zaniká dňom doručenia odstupujúceho prejavu druhej zmluvnej strane a to bez akejkoľvek povinnosti náhrady škody, ak:

a)    kupujúci opakovane alebo závažne poruší svoje zmluvné povinnosti uvedené v kúpnej zmluve,

b)   kupujúci alebo predávajúci je platobne neschopný, podá návrh na vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo bol návrh na jeho vyhlásenie zamietnutý pre nedostatok majetku alebo vstúpil do likvidácie.

 1. Obe zmluvné strany sú oprávnené kúpnu zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane aj bez uvedenia dôvodu s 30 dňovou výpovednou lehotou odo dňa doručenia druhej zmluvnej strane.
 2. V prípade ukončenia zmluvy z akéhokoľvek dôvodu (dohoda, odstúpenie) táto skutočnosť nezbavuje zmluvné strany vzájomne si vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky, ktoré im vznikli do dňa ukončenia zmluvy.

XII. Zásady ochrany osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracovávané len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 alebo v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Za účelom zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností i kúpnej zmluvy (vzájomných zmluvných vzťahov). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresu, tel. číslo, ktorý je primeraný danému účelu a rozsahu spracovania. Osobné údaje sú uvedené v objednávkovom formulári, v objednávke, vo vzájomnej korešpondencii, prípadne v informačnom systéme predávajúceho. Prevzatím osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou a zaväzuje sa ich použiť výhradne v rámci činnosti prevádzkovateľa na evidenciu údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ako prevádzkovateľa (čl. 6, ods. 1 písm. c nariadenia), ktorá nám z Nariadenia vyplýva.  Osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sa kupujúci stáva dotknutou osobou, t.j. osobou, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 2. Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spoločnosti PROCONS GROUP spol. s r.o. dohliada zodpovedná osoba (data protection officer), na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť, a to
 • na adrese sídla spoločnosti: PROCONS GROUP, s.r.o., Novomeského 499/17, 949 01 Nitra.
 • e-mailom na adrese: felkon@felkon.sk
 1. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu spoločnosti PROCONS GROUP felkon@felkon.sk alebo písomným oznámením na adresu, ktorá je sídlom spoločnosti PROCONS GROUP.
 2. Kupujúci prehlasuje, že ním uvedené osobné údaje sú pravdivé.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa týkajú všetkých dodávok tovaru spoločnosťou PROCONS GROUP kupujúcemu. Pre dodávku mimokatalógového tovaru, ktorý nie je v katalógu spoločnosti PROCONS GROUP uvedený, sa tieto VOP použijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi spoločnosťou PROCONS GROUP a kupujúcim dojednané individuálne.
 2. Spoločnosť PROCONS GROUP je oprávnená uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi.
 3. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak spoločnosť PROCONS GROUP neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných spoločnosti PROCONS GROUP (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa — kuriérskej služby (najmä GEIS, príp. DHL, IN TIME, UPS a pod.) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa — kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením spoločnosti PROCONS GROUP rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).
 4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo osobitnej kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení osobitnej kúpnej zmluvy a/alebo VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
 5. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou PROCONS GROUP a kupujúcim môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.
 6. Spoločnosť PROCONS GROUP si vyhradzuje právo jednostranne meniť VOP alebo ich nahradiť novým znením. Predávajúci oboznámi kupujúceho so zmenou VOP najneskôr v lehote 30 dní pred dňom účinnosti ich nového znenia. Odo dňa účinnosti nových VOP sa tieto budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a ktoré sú v platnosti v deň ich účinnosti.
 7. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s novým znením VOP, je oprávnený z tohoto dôvodu písomne vypovedať kúpnu zmluvu uzavretú s predávajúcim s 15 dňovou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení a písomnej výpovede predávajúcemu. Kupujúci je povinný doručiť svoju písomnú výpoveď z tohto dôvodu predávajúcemu na kontaktné údaje uvedené v kúpnej zmluve najneskôr do 15 dní pred dňom kedy sa nové VOP stanú účinnými.
 8. Nové znenie VOP predávajúci zverejní aj na svojej internetovej stránke spolu s uvedením dňa odkedy tieto vstúpia do platnosti.
 9. V prípade rozporu medzi týmito VOP a VOP uvedenými na internetových stránkach spoločnosti PROCONS GROUP www.felkon.sk, sú rozhodujúce VOP uvedené na stránkach spoločnosti PROCONS GROUP www.felkon.sk.
 10. Právne vzťahy medzi spoločnosťou PROCONS GROUP a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej Republiky.
 11. Prípadné spory sa budú snažiť obe zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že medzi zmluvnými stranami nedôjde k dohode , bude rozhodovať súd príslušný podľa sídla odporcu v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich konanie pred súdmi.
 12. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi spoločnosťou PROCONS GROUP a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 13. Kupujúci odoslaním objednávky spoločnosti PROCONS GROUP potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa nimi riadiť.
 14. Tieto VOP sú platné odo dňa 1.1.2021 a účinné odo dňa 1.1.2021, pričom tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.